Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Gudum Kirke

Det område, hvor Gudum kirke ligger, udgjorde i stenalderen en ø i et lavvandet havområde. Efterhånden trak havet sig tilbage, men den tidligere ø gør sig stadig tydeligt gældende som en bakkeø i det omgivende flade landskab. Den tidligere havbund vedblev længe med at være fugtig og uegnet tillandbrugsmæssig udnyttelse, og først i slutningen af vikingetiden eller begyndelsen af middelalderen opstod der en række byer langs bakkeøens rand, således at beboerne bekvemt kunne udnytte det høje land til agerdyrkning og de lavtliggende flader til græsning. Gudum by ligger på samme måde, og selvom navnet antyder høj ælde, må man tro, at byen først er kommet til at ligge på det nuværende sted ved overgangen mellem vikingetid og middelalder.Skærmbillede 2016-06-01 kl. 20.56.31

Medens Gudums gårde ligger på en lav strandvoldsslette ved foden af bakkeøen, har man lagt kirken højt oppe på selve bakken. En tilsvarende beliggenhed har de fleste af bakkeøens andre kirker i øvrigt også, tydeligst i Romdrup og Sejlflod. Kirken har fra gammel tid været hegnet af et stendige, der skulle holde løstgående kreaturer ude. I forbindelse med indgangene var der desuden anbragt jernriste, som mennesker kunne passere hen over, men som forhindrede dyr i at slippe ind. En sådan rist omtales i 1600-årene i forbindelse med en reparation. På den tid nævnes både en søndre og en vestre port samt en mindre låge mod øst.

Lågen, der i dag blot fører ud til en mark, gav tidligere adgang til en kirkesti, som man endnu på ældre kort kan se føre op over marken i nordøstlig retning. Også de to andre udgange findes stadig, men sydporten måtte flyttes, da kirkegården i 1844 blev udvidet med et stort areal mod syd. Om det nye stykke kirkegård blev der bygget et nyt stendige, men ellers er stenene nok hovedsagelig de samme, som altid har været der. Talrige reparationer har dog bevirket, at der ikke er urørte digepartier bevaret. Grotten, der er bygget ind i østdiget, stammer fra en vandinstallation i 1943.

Indtil midten af 1700-årene stod der en runesten i diget. Den er nu forsvundet, men indskriften kendes: “østen lod rejse denne sten for sin fader Utvagens sjæl”. Forskellige træk viser, at stenen hører til de yngste runesten, og den er muligvis oprindelig rejst på selve kirkegården. Inde bag kirkediget så der i ældre tid meget anderledes ud end i dag, idet græsset groede omtrent frit overalt. Gravene kunne være markeret med et simpelt trækors eller lignende, og først midt i 1800-tallet begyndte egentlige gravmonumenter at blive almindelige.

Et fornemt gravmonument som det for Andreas Møller, der døde i 1809, er en sjældenhed på en landsbykirkegård. Fra kirkegårdens indgange til kirken var der trampet stier, men først i slutningen af 1800-årene hører vi om, at de skulle gruses. I 1919 indledtes et større reguleringsarbejde, hvorved nye gange blev anlagt, og i 1930 lod man en gartner forestå en nyindretning af kirkegården med beplantninger og alletræer. Man nærmede sig nu nutidens smag med de meget velordnede kirkegårde og de velholdte gravsteder.

Kapel- og graverbygningen i kirkegårdens nordvestlige hjørne blev opført 1972-73. I Gudum sogn ligger herregården Gudumlund, som i 1678 købte Gudum kirke af kongen. Dette nye ejerskab kom til at betyde overmåde meget for kirken og ikke mindst dens inventar. I 1798 købte Lindenborg Gudumlund gods og lod det et par år senere indgå i grevskabet Lindenborg. Kirken hørte herefter under Lindenborg til 1925, da den overgik til selveje.

Gudum Kirkes historie