Kirkebygningens opførelse

Kirkebygningens opførelse


# Gudumholm Kirke
Publish date Udgivet fredag d. 15. februar 2019, kl. 20:23

I Viborg bispearkiv fra juli 1904 kan man finde tegninger med beskrivelse og overslag til en ny kirke, ledsaget af et andragende om statstilskud på kr. 18.500 kr. (dette beløb var på daværende tidspunkt det højeste beløb, man den gang ydede som tilskud til opførelse af en landsbykirke).

1. august 1904 sender Ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet sagen tilbage med forslag om, at ministeriet ikke for tiden vil kunne stille forslag om bevilling til en ny kirke i Gudumholm, og at en betingelse for et sådant forslag om bevilling vil være, at beboerne, foruden at tilvejebringe en vedligeholdelsesfond på 2.500 kr., må yde et tilskud til selve kirkebygningen. Denne skrivelse er underskrevet af minister for kirke og undervisning I. C. Christensen, der efter systemskiftet i 1901, ville forberede kirken på større selvstændighed, for at enhver tanke om adskillelse af stat og kirke kunne forhindres. Derfor fik Christensen i 1903 vedtaget en lov, som påbød, at der skulle være et menighedsråd i hvert eneste sogn i Danmark.

Der var nedsat en komité og hele byen var nu i gang med at samle ind til kirken. Det foregik, som ved senere indsamlinger til kirken, ved en stor basar. Grunden til kirken blev skænket af grev Schimmelmann på Lindenborg, der også skænkede grunden til kirkegården, der den gang lå på den anden side af jernbanen.

Forpagter O. C. Brønnum, der sammen med daværende provst Sommer, købmand Steenberg, gårdejer Knud Nielsen, gårdejer Knud Sørensen, tømrermester Nielsen, forpagter Nic. Peter Krebs og lærer J. M. Johansen sad i kirkekomiteen, havde en god ven i København, og denne skænkede kirkens klokke, der siden er skiftet ud.

En anden ven af Brønnum skænkede lysekronerne til kirken. Efter to års arbejde stod kirken færdig, og byggesummen løb op på kr. 25.000. Året efter indvielsen blev byen begunstiget med et apotek, og til sammenligning kostede denne bygning 18.000. Man havde utvivlsomt fået meget kirke for pengene, takket være mange gode gaver fra lokale.